Toepassingen

Vooronderzoek

De toepassing van Phoslock vereist zorgvuldige planning en bestaat uit enkele stappen. Deze omvatten een vooronderzoek waarin de huidige toestand van het meer wordt geanalyseerd, de toepassing zelf en een bemonstering na de behandeling om de effecten van de toepassing te evalueren.

Vooronderzoek

sampling-water1.jpg Voorafgaand aan een behandeling met Phoslock worden de chemische, fysische en biologische karakteristieken van de waterplas in kaart gebracht. Dit dient een goed begrip op te leveren van de problemen waarmee het waterlichaam te maken heeft, wat de oorzaken zijn en of Phoslock een geschikt instrument is om hier wat aan te doen.

sampling-water2b.jpg

Belangrijk is na te gaan of in het geval van verhoogde fosforconcentraties deze hoofdzakelijk veroorzaakt worden door interne of externe bronnen. Phoslock kan fosfaat uit beide bronnen binden, echter in het geval van een continue instroom uit externe bronnen zal de duurzaamheid van de behandeling verminderen. In zulke gevallen zullen bijkomende behandelingen nodig zijn totdat de instroom van fosfor uit externe bronnen onder controle is.

Phoslock Europe heeft de mogelijkheid om projecten van begin tot einde te begeleiden. Gespecialiseerde medewerkers van Phoslock Europe kunnen een eerste inschatting maken uit, afhankelijk van het type en de grootte van het meer, een analyse van de beschikbare gegevens, een plaatsbezoek met staalname en analyse van water en sediment gevolgd door een bepaling van de vereiste dosering en toepassingsscenario. Een uitgebreid onderzoek van water en sediment zowel voor als na een behandeling vormen een integraal deel van het qualiteitscontroleprogramma van Phoslock Europe.

Bathymetric-Map.jpgAnalyse van beschikbare gegevens

In de eerste plaats dienen eventueel beschikbare gegevens over het meer geanalyseerd te worden. Vele meren worden regelmatig bemonsterd op een veelheid aan parameters door een overheid verantwoordelijk voor het milieu. Wanneer deze gegevens publiek beschikbaar zijn, vormen zij een goed startpunt voor een onderzoek naar de huidige toestand van het meer.

Bathymetrische gegevens zijn eveneens belangrijk daar zij toelaten het watervolume in te schatten en een zicht geven op het diepteprofiel. De verblijftijd van het water is eveneens vereist en kan eenvoudig berekend worden uit het delen van het watervolume door het uitgaand (of inkomend) debiet. In het geval geen bathymetrische gegevens en debieten gekend zijn, kunnen deze bekomen worden tijdens het verkennende onderzoek.

Staalname en analyse van de kwaliteit van water en sediment

Na de analyse van de beschikbare gegevens, worden er gebruikelijk een of meerdere plaatsbezoeken gepland voor staalname van water en sediment.

Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het water zijn vaak sterk afhankelijk van het seizoen, de locatie en de diepte waardoor idealiter meerdere staalname op verschillende tijdstippen plaats vinden.

Een aantal parameters zoals pH, doorzicht, opgeloste zuurstofconcentratie en geleidbaarheid kunnen eenvoudig ter plaatse geanalyseerd worden. Voor een aantal andere chemische (zoals totale en opgeloste nutrienten concentraties, ionen) en biologische parameters (zoals phyto- en zoöplankton) worden stalen genomen welke geanalyseerd worden in een labo.

sampling-sediment1.jpg

In de meeste eutrofe waterplassen is het sediment zwaar beladen met fosfor welk dan een potentiële voedingsbron vormt voor algen. Hoe groot dit reservoir is en hoeveel voedingsstoffen hieruit potentieel beschikbaar zijn voor algen kan enkel door analyse van het sediment achterhaald worden. Hiervoor worden sedimentstalen genomen (bijv met een Ekman Birge sedimenthapper, zie foto hiernaast) en in het labo onderzocht naar drooggewicht, organisch gehalte (fosfor en stikstof) en metaalgehalte (calcium, aluminium, ijzer en mangaan).

In bepaalde gevallen wordt bijkomend een gespecialiseerde analyse uitgevoerd van de mate waarin fosfor uit het sediment vrijgesteld kan worden (bijvoorbeeld met de sedimentfractioneringsmethode van Psenner).

 

Bepaling van de dosis en voorbereiding van de toepassing

sampling-water3.jpg

Volgend op het verzamelen en analyseren van de gegevens over de water en sedimentkwaliteit wordt onderzocht wat de huidige toestand van het meer is en of een toediening van Phoslock een geschikte resoratietechniek is. Indien wordt vastgesteld dat inderdaad het meer zich positief zal ontwikkelen door een behandeling met phoslock wordt een offerte aan de klant aangeboden.

Deze offerte omvat de vereiste hoeveelheid Phoslock en de meest aangewezen toepassingsstrategie met aangewezen toepassingsperiode, tijdsduur en toepassingsmethode om voor het meer in kwestie tot de gewenste resultaten te komen. Afhankelijk van de toestand van het meer kan Phoslock zowel over het wateroppervlak uitgesproeid worden alswel direct in het hypolimnion geïnjecteerd worden.