FAQs

Vaak gestelde vragen en hun antwoorden (FAQ)

Hier kunnen korte antwoorden op enkele gebruikelijke vragen gevonden worden. Voor sommige onderwerpen zijn er meer gedetailleerdere informatie beschikbaar via de link "lees meer" aan het eind van het antwoord.

De vragen:

Over het product zelf

Gebruik en toepassing

Achtergronds- en aanvullende informatie

Vragen en antwoorden:

 

Over het product zelf

Wat is Phoslock?

Granular-2-4_bis.jpgPhoslock is een gemodificeerde klei welke opgeloste fosfor verwijdert uit alle soorten waterlichamen zoals zoet, brak en zout water. De verwijdering van fosfor vermindert de eutrofiëring welke zichtbaar tot uiting komt in het water als algenbloei.
Lees meer

Waarvan wordt Phoslock gemaakt?

Phoslock wordt gemaakt van natuulijk voorkomende producten. Bij de productie wordt een natuurlijke klei (bentoniet) gecombineerd met een zeldzame aarde (lanthaan). Lanthaan wordt geadsorbeerd aan plaatsen in de klei en is het actieve element dat met het fosfor bindt.

Hoe werkt Phoslock?

Wanneer Phoslock toegepast wordt op een waterplas, wordt het fosfor in de vorm van opgelost fosfaat gebonden door het lanthaan met de vorming van lanthaanfosfaat tot gevolg. Lanthaanfosfaat is zeer onoplosbaar waardoor de fosfor opgesloten blijft binnen de klei.
Enkele uren na de toepassing bezinkt Phoslock naar het sediment en zo lang dat er nog beschikbaar lanthaan aanwezig is, blijft het actief om te reageren met fosfaat dat ofwel vrijgesteld wordt uit het sediment of dat aanwezig is in het water.

Hoe werd Phoslock ontwikkeld?

Phoslock werd ontwikkeld in Australia door wetenschappers van de federale onderzoeksorganisatie, de CSIRO, en gesponsord door zowel de "Western Australian State Government's Water and Rivers Commission" en de "Swan River Trust". Het onderzoek werd geïnitieerd in 1994 voor de remediëring van de rivieren Swan en Canning door middel van de reductie van het fosforgehalte.
Lees meer (in het Engels)

Is Phoslock milieuvriendelijk?

finlDSC04740-266.jpgJa. Phoslock was reeds het onderwerp van extensive ecotoxiciteits en ander onderzoek in een aantal landen waaronder Australië, USA, China, Duitsland, Nederland en Nieuw Zeeland. De meest uitgebreide test tot op heden werden uitgevoerd in Nieuw Zeeland op algan, jonge (juvenile) vissen (regenboogforel) en watervlooien. Deze organismen staan bekend als erg gevoelige indicators voor verontreiniging of vervuiling. Deze testen hebben gedemonstreerd dat, onder de Nieuw Zeelandse ERMA richtlijnen, het risico voor deze organismen zo laag is dat Phoslock beschouwd kan worden als 'niet-toxisch'.
Lees meer

Gebruik en toepassing

Hoe wordt Phoslock toegepast?

Phoslock wordt toegepast met materieel vanaf de oever of vanop een vaartuig.
Bij toepassingen vanaf de oever worden de droge kleikorrels ter plaatse met lokaal water gemengd en door middel van een hogedrukspuit over het water gesproeid. Bij toepassingen vanaf een vaartuig wordt materieel en materiaal aan boord genomen waar eveneens een slurrie gemaakt wordt en verspreidt wordt door middel van een sproeibalk.
Het water kleurt voor enkele uren na de toepassing melkachtig waarna het naar zijn oorspronkelijke staat terug keert. De enige verandering is het verlaagde fosforgehalte in het water dat tot beneden de detectielimiet kan vallen mits de juiste dosering.
Lees meer

Wanneer wordt Phoslock het beste toegepast?

Om in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk fosfor te verwijderen, is de beste periode om Phoslock toe te passen dan wanneer het fosfor aanwezig is in een vorm die door Phoslock gebonden kan worden zijnde als ortho-fosfaat (of FRF). Eens fosfor opgenomen is door de biomassa (zoals tijdense een algenbloei), wordt dit omgezet tot organisch fosfor en kan dan niet door Phoslock gebonden worden. De periode tijdens dewelke het meest fosfor als FRF aanwezig is, variëert van waterplas tot waterplas. Voor de gematigde en continentale klimaten (grootste deel van Europa) komt dit in het algemeen voor in de herfst en winter periode, tijdens dewelke algen van nature afsterven en organisch fosfor vrijkomt en vervolgens gemineraliseerd wordt tot FRP. Bijgevolg is de beste periode om Phoslock toe te passen in deze klimaten van de herfst tot het begin van de lente.

Hoe vaak dient Phoslock te worden toegepast?

Een behandeling met Phoslock zorgt voor een terugzetten van de "ecologische klok" van een waterlichaam. Hiermee wordt het fosforgehalte in de waterplas teruggebracht tot een niveau dat waarschijnlijk aanwezig was vele jaren voor de gebeurtenissen die aanleiding hebben gegeven tot de verhoogde concentraties.
Beheersstrategiën beperken de instroom van bijkomende nutriënten naar een waterplas. Het is echter uitzonderlijk dat deze toevoer compleet verhindert kan worden vanwege de soms diffuse en moeilijk controleerbare bronnen zoals afvloei van oppervlakten (zoals straten of landbouwgebieden) en uitscheidingen van aan het water levende dieren, met in het bijzonder watervogels. Phoslock blijft actief en afhankelijk van de dosering kan voor enkele jaren het fosfor uit natuurlijke bronnen wegvangen.
Echter indien er op ongecontroleerde wijze instroom van fosfor aanwezig is, kan het nodig zijn om de Phoslock behandeling te herhalen op meer regelmatige intervallen.

Waar werd Phoslock reeds gebruikt en in wat voor toepassingen?

finlDSC04748-266.jpg

Phoslock werd reeds gebruikt in meer dan 20 landen. Onder andere in Australië, Nieuw Zeeland, USA, Canada, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koningkrijk, Polen, Singapore, Malaysië, Indonesië, Korea, Brazilië en Zuid Afrika.

De soorten behandelde waterplassen zijn onder andere: grote meren, drinkwater reservoirs, irrigatiekanalen, rurale en semi rurale waterplassen, vijvers op golfterreinen, parkvijvers, garnalenkweekvijvers en kunstmatige draslanden.

Lees meer

Welke vergunningen werden bekomen?

Gedetailleerde informatie over de vergunningen die bekomen werden in verband met het toepassen van Phoslock in verschillende landen is beschikbaar op onze webpagina "Vergunningen"

Lees meer

Achtergronds- en aanvullende informatie

Wat is FRF?

SA-Feb-02-071-266.jpgFRF staat voor Filtreerbare Reactieve Fosfor (van het Engelse Filterable Reactive Phosphorus)

Wat is eutrofiëring?

Eutrofiëring betekent rijk aan voedingsstoffen - waarbij meesten gereferreerd wordt naar de aanwezigheid van een overdaad aan fosfor en stikstof. Fosfor is eenvoudiger en kostenefficiënter te controleren dan stikstof om waterplassen zuiver te krijgen. Naast algenbloei kan eutrofiëring leiden tot vissterfte en verlies van ander aquatisch leven. Dieren die van het vervuilde water drinken kunnen eraan sterven en vele algen zijn eveneens voor mensen giftig.
Lees meer

Wat kan men tegen een algenbloei ondernemen?

SA-Feb-02-060-266.jpg

Er zijn een aantal strategiën om met algen om te gaan. Deze gaan van het draineren van de waterplas over het baggeren van het sediment, toevoegingen van algicides tot de behandeling van het water met producten zoals aluminium of ijzerzouten of Phoslock.

Het baggeren kan een effectieve methode zijn voor de verwijdering van fosfor aanwezig in het sediment. Het is echter zeer ingrijpend voor het benthische leven en in het algemeen erg kostenlijk.

Algicides zijn een maatregel voor de korte termijn daar zij niet de bron van het probleem aanpakken. Na het sterven van de algen komt het organisch fosfor vrij dat na mineralisatie tot fosfaat weer als voedingsstof kan dienen voor verdere algengroei. Enige voorzichtigheid is ook geboden in het gebruik van algiciden bij een algenbloei, vooral bij blauwalgen, daar het gelijktijdig afsterven van de algen de concentratie aan gevaarlijke toxines zo hoog kan oplopen dan er een massale sterfte optreed van het andere waterleven. De meeste algiciden zijn gebaseerd op koper en niet erg milieuvriendelijk. In verscheidene landen is het gebruik van bepaalde algiciden verboden.

Chemicaliën zoals aluminium en ijzerzouten worden ook vaak gebruikt in de controle van algen. Deze methoden zijn redelijk goedkoop, maar het verwijderde fosfor blijft slechts tijdelijk gebonden zodat regelmatige herdosering vaak een vereiste is. Aluminium- en ijzerfosfaat zijn tevens respectievelijk pH en redox gevoelig zodat afhankelijk van de omstandigheden de er een snelle hermobilisatie van fosfor plaats vindt. Bovendien zijn hoge en frequente doseringen nodig om de lage fosforconcentratie eigen aan een goede waterkwaliteit te behouden. Deze doseringen zorgen van nature voor een verzuring van het water zodat een toepassing steeds gebufferd dient te zijn, wat in van nature laag gebufferde systemen voor een verandering van ecosysteem kan zorgen.

Phoslock verlaagt de concentratie aan fosfor tot zeer lage waarden zonder de nadelen welke geassocieerd worden met de hierboven beschreven methoden.

Wat is Lanthaan

Lanthaan is een element met als symbool La en atoomnummer 57 welk behoord tot groep 3 in het periodiek systeem der elementen en is een van de lanthaniden. In haar zuivere vorm is het een zilverachtig wit metalisch element.
Lees meer

Wat is Bentoniet

Bentoniet is een natuurlijke klei welke bestaat uit smectiet mineralen. Er zijn een klein aantal verschillende types van bentonieten waarbij de naamgeving afhankelijk is van de dominante elemanten zoals kalium (K), Calcium (Ca) en natrium (Na).
Lees meer

Heeft u zelf nog een vraag die u niet beantwoord weet na het raadplegen van deze website, kan u ons steeds laten weten (per e-mail, te vinden op onze contactpagina)